Bij ons vindt u schilderijen, prenten, objecten en literatuur.

Atelier BB aansee is gevestigd in een monumentaal pand aan de Zuiderhaven in Harlingen.
Schilder/schrijver Wilco Berga en ontwerpster Tanja Blokland (BB) verbouwden het tot atelier annex expositieruimte, waar ze beiden eigen werk exposeren.
Achterliggend thema in hun meeste werk is het kustlandschap in al zijn facetten.

Dagen dansen voorbij

De nieuwe CD van Wilco Berga is uit!

'Dagen Dûnsje Foarby' is de opvolger van 'Sjonger en Dichter' uit 1998. Ook nu weer zijn de teksten van Wilco Berga. Maar ditmaal brengt hij alle teksten zelf, met prachtige begeleiding van diverse Friese muzikanten. 'Dagen Dûnsje Foarby' is voorzien van een tweetalig tekstboekje (Fries/Nederlands) en kost € 15,00

De CD is verkrijgbaar bij Atelier BB aansee en in de Afûkwinkel te Leeuwarden.

 

Harns

It tij komt hjir oan ’t stasjon ta 
sa’t elke trein by see oankomt,
even stilhâldt en weromrydt.
Skippen farre tusken kleurde tûnen
troch, hinne en werom, neffens
skema’s op it wynderich perron.

Fisk komt alle oeren by de doarren
del, seewyn swalket as in sûplap
fluitsjend troch de tarre stegen.
Ut ’e dakken stekke tinne mêsten
en om elke strjithoeke leit in skip 
ûnder in wolk fan seefûgels.

Seelju binn’ krekt thús of stoarje
yn ’e fierte. Nimmen dy’t net
dreamt fan see en sâlt of fan in skip
dat komt en giet – lykas elke trein 
neffens skema it tij oandocht,
by eb en floed mar even stilstiet.

Wilco Berga

 

Harlingen

Het tij bereikt hier het station
zoals elke trein bij zee aankomt,
even stilhoudt en terugkeert.
Schepen varen langs gekleurde
tonnen, heen en terug, volgens
schema’s op het winderig perron.

Vis komt alle uren langs de deur,
zeewind zwalkt als een drinkebroer
fluitend langs geteerde gevels.
Uit de daken steken dunne masten
en om elke straathoek ligt een schip
onder een wolk van meeuwen.

Zeelui zijn net thuis of turen in
de verte. Niemand die niet droomt
van zee en zout of van een schip
dat komt en gaat – zoals elke trein
volgens schema het getij ontmoet, 
bij eb en vloed maar even stilstaat.

Wilco Berga